Forretningsbetingelser

Forretningsbetinglser hos 
Netlease.dk

2600 Glostrup
TLF: +4530259090
CVR: 38172972

 

Opdateret 12.09.2018

Generelt
Netlease.dk stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på www.netlease.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Netlease.dk.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Netlease.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Netlease.dk vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Netlease.dk.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

 

Af hensyn til hurtig leverance af bestilling samt sikkerhed for fremtidig drift, vil Netlease.dk normalt påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have fremsendt kundens ordre og modtaget accept på denne, herunder oprettelse af servere, hjemmeside, backup af hjemmeside kundens nuværende site samt opsigelse af nuværende leverandør.

Kunden accepterer ved afgivelse af bestillingen, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører så snart, at Netlease.dk har påbegyndt fremstilling og tilpasning af det i ordren som er defineret
I erhvervsforhold er der ikke fortrydelsesret og ordren er endeligt afgivet når kunden emailer “Ja/Ok” til Netlease.dk
Netlease.dk  påbegynder umiddelbart produktion ved modtagelse af kundens “Ja/Ok” ved at opsætte CRM system og påbegynde flytning af data fra nuværende website/data. Netlease.dk sætter siden op i “Maintenance Mode” under udvikling, herefter vil layout eller samme layout stil som den bestående side fremdtræde. Såfremt at kunden ønsker et nyt layout skal dette meddeles ved ordre. Ved ændring af layouts foretages når kunden har leveret samtlige billede og tekst komponenter som kræves for at ændre layout. Ved rettelse af layout/ny hjemmeside har kunden ret til maksimalt 2 retterunde, herefter faktureres 700,- kr pr. time plus moms, for rettelser i layout og design. Hvis kunden levere tekster, billeder, samt logo producerer Netlease layout ud fra dette. Alle efterfølgende ændringer faktureres med 700,- kr. pr. time plus moms.

Alle priser Priser er ex. moms.

 

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Netlease.dk’s tjenester bestemt ved bestilling.

 

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Netlease.dk samt ændre sit password.

 

 

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Netlease.dk tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

 

Tilpasninger og ændringer

Netlease.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

 

Brug og tilladelser
Kunden giver ved ordre Netlease.dk tilladelse til at oprette, redigere og servicere kundens data på den eller de aftalte platforme – f.eks kundens website, søgemaskiner og onlinekataloger.
Kunden giver Netlease.dk tilladelse til på kundens vegne at tiltræde handelsbetingelser, databehandleraftaler og andre former for standard aftaler hos 3. part som sikrer levering eller fortsat levering af serviceydelser leveret igennem Netlease eller ydelser administreret af Netlease.
Kunden giver ligeledes Netlease tilladelse til at håndtere kundens domæner og dertilknyttede services forbundet med at sikre at Netlease kan levere de aftalte ydelser.
Kunden indestår selv for egne rettigheder og evt. tilladelser til anvendelse af 3 parts logotypes, illustrationer, billeder, tekster og varemærker som leveres til Netlease for digital publicering.
Netlease.dk har fuld og uindskrænket ejendomsret til alt leveret arbejde indtil dette er fuldt betalt.

Ansvar, GDPR
Kundens brug af et Netlease produkt/services sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. I forhold til GDPR indestår Netlease for behandling af kundens data og sikkerhed som beskrevet i databehandleraftale og Privacy statement. Det er kundens ansvar at informere Netlease om kundens evt. behandling af personfølsomme data hvorefter Netlease vil fremsende tillæg til Databehandleraftalen omhandlende personfølsomme data.

Netlease tilbyder sikker hosting. Med undtagelse af databehandleraftalen påtager Netlease sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Netlease er således ikke ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. Netlease er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang.
Netlease har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v. udover de i databehandleraftalen beskrevne forhold er Netlease er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om Netlease måtte have handlet groft uagtsomt.

 

Serviceaftale
Serviceaftale på websites omfatter tekniske opdatering samt hosting af website. Optimering og opdateringer omfatter sikkerhedsopdateringer som kan forhindre at websitet angribes af 3. part samt løbende sikkerhedsrutiner på websitet så dettes funktion sikres. Såfremt at kunden vælger ikke at hoste sit website hos Netlease er Netlease ikke forpligtiget til at yde nogen form for service, medmindre der bliver oprettet en tilkøbspakke.
Serviceaftaler løber i den periode som er specificeret i ordren og er gensidigt uopsigelige i aftaleperioden. Såfremt at kunden ikke har betalt sin serviceaftale har Netlease ret til at afvente med yderligere servicearbejde indtil aftalens forfaldne rater er betalt. Et sådant ophold i servicearbejde frigør ikke kunden fra betalingspligten.

 

Supportaftaler
Supportaftaler med Netlease omhandler mulighed for hjælpe med følgende:

  • Opdatering
  • Løbende optimering
  • Fjernsupport
  • Driftsupport

Samt mulighed for at kontakte Netlease.dk’s support team og få hjælp med support relaterede spørgsmål. – +45 30 25 90 90

I forbindelse med supportaftalen kan kunden vælge at maile tekst-og billed-ændringer til Netlease. Alle ændringer som Netlease skal foretage skal sendes på mail så disse er dokumenteret. Supportaftaler og disses SLA /Service Level Agreement) fremgår af Netlease’s hjemmeside.

 

Udbedring af mangler og garantier
I tilfælde af mangler i den af Netlease leverede service skal kunden gøre Netlease opmærksom på den konkrete mangel ved at sende en mail til support, –> info@netlease.dk
Netlease vil herefter oprette en support opgave – “Ticket” hvilket betyder at Netlease indenfor 48 timer påbegynder rettelse af manglen.
Såfremt at manglen vedrører placerings garanti på Google gælder det at såfremt Netlease mod forventning ikke være i stand til at leve op til denne garanti, forlænges serviceperioden med det antal dage som kundens profil ikke har ligget placeret som garanteret. Såfremt at Netlease indenfor 60 dage ikke kan optimere kundens profil til den garanterede placering modtager kunden i stedet en Google AdWords-kampagne til samme værdi som de dage der ikke er opfyldt placeringsgaranti på.

 

Udløb af service
Kunden kan frit forlænge samarbejdet på en eller flere services ved udgangen af en serviceperiode. Forlængelse med ændringer eller opsigelse skal ske senest 3 måneder før serviceperiodens udløb.
Såfremt at kunden ikke opsiger eller ændre de enkelte aftaler forlænges disse men en ny kontraktperiode af samme længe som den forrige serviceperiode. Kunden kan altid opgradere til en dyrere variant af en service.

 

Websites & hosting
Det er ikke tilladt at have større mængder fil arkiver liggende til fri downloading eller visning uden forudgående aftale med Netlease.  Yderligere kapacitet kan altid tilkøbes.
Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af Netlease’s servere. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod Netlease.dk som følge af sletningen.

Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har Netlease ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Netlease har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderer Netlease.dk ikke resterende forudbetalt abonnement ikke.

Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via Netlease’s systemer. I tilfælde af overtrædelse forbeholder Netlease.dk sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til at udlevere log informationer mv. til disse. Netlease forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.

Websites skal hostes hos Netlease i den indgåede aftaleperiode og mindst indtil disse er fuldt betalt. Såfremt kunden ønsker at flytte en hjemmeside til et andet webhotel kan kunden rekvirere en kopi af hjemmesiden når der er foretaget fuld betaling af hjemmesiden til Netlease. Herefter kan Netlease – Såfremt at kunden ønsker det – levere en backup af kundens hjemmeside.
Netlease påtager sig intet ansvar for hjemmesiders funktion på andre webhoteller end Netlease’s egne webhoteller. Netlease yder ikke support på hjemmesider som ikke er hostet på Netlease’s servere.

 

Scripts (webhotel)
Netlease.dk tilbyder fri adgang til standard scripts samt brug af andre scripts, dog alene i sådant omfang, at brugen af scripts ikke belaster serverne i urimelig grad. Netlease yder kun support på scripts som Netlease har udviklet/installeret.

 

Oprettelse af mail konti samt brug
Kunden kan via Netlease support oprette de email konti som ønskes til et domæne. Oprettelse sker efter ordre, gældende prisliste eller timepris. Ved oprettelse af mail konti er kunden forpligtiget til at betale for kundens forbrug af lagerplads.

Lagerplads opgøres løbende og faktureres efter nedenstående priser ex. moms:

  • 1 GB – 40 kr. pr. GB / pr. md
  • 2-4 GB – 30 kr. pr. GB / pr. md
  • 5-10 – 25 kr. pr. GB / pr. md
  • Over 10 GB, – 20 kr. pr. GB / pr. md

 

Grafikelementer, Templates Samt udvidelser (elementer)
Ejerskabet på samtlige elementer, som er stillet til rådighed af Netlease, tilhører Netlease uafhængig af om det enkelte elementer er modificeret eller ej. Ingen elementer stillet til rådighed af Netlease må distribueres videre, hverken kommercielt eller ikke kommercielt.
Samtlige elementer tilbydes med ikke eksklusiv ret. I tilfælde af at Netlease føler sig nødsaget til at tilbagekalde brugsretten til et elementer, er Netlease ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab (hverken direkte eller indirekte tab) som følge af tilbagekaldelsen, ligesom Netlease i øvrigt ikke er ansvarlig for fejl eller mangler i elementer eller adgangen til disse.

Netlease eller Netlease’s underleverandører ejer copyright på samtlige elementer som stilles til rådighed for kunden. Såfremt at kunden ønsker eneret til et elementer eller køb at copyright til et elementer skal dette aftales med Netlease før kunden anvender materialet. Netlease kan nægte salg af copyright uden nærmere begrundelse.

 

Opsigelse af abonnement

Opsigelse skal ske skriftligt til info@Netlease.dk Opsigelse fritager ikke for eventuelle betalinger som på opsigelsesdagen er betalingspligtige – uanset om disse er faktureret eller ikke. Ved opsigelse fremsender Netlease.dk en slut faktura med mindre at andet er aftalt med Netlease.dk. Opsigelsen er først gyldig når Netlease.dk har bekræftet opsigelsen.

Ved binding, kan opsigelse kun ske efter endt bindingsperiode.

 

Domæner
Ved domænebestilling erklærer kunden at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning. Domænenavnet registreres i kundens eget navn.

Netlease er i denne forbindelse alene formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse hermed. Netlease kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse ved flytning/oprettelse af domænenavnet. Kunden er forpligtet til 8 dage efter bestillingen at kontrollere om oprettelsen (registreringen) / flytningen (redelegeringen) af domænet har fundet sted. Såfremt dette ikke har fundet sted skal kunden rette henvendelse til Netlease.
Ved opsigelse/flytning/sletning af web-hotellet er domænets fremtidige virke Netlease uvedkommende, og Netlease har intet ansvar herfor. Domænenavnet bliver “registeret hos” / “redelegeret til” Netlease’s samarbejdspartnere. Dette kan være domæneregistratorer eller direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne. Ved
udløb af hver registreringsperiode fakturerer Netlease kunden års-gebyret for domænet, medmindre andet er angivet.
Dette er uafhængigt af om domænet ligger hos Netlease eller på en anden DNS server. Netlease er dog ikke ansvarlig for tab som følge af eventuel manglende eller fejlagtig fakturering.
Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Netlease vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt Netlease selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil Netlease enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn.
Ved adresseændringer er det kundens eget ansvar at videregive denne til den enkelte Top-level administrator.
Domæner som er ejet af Netlease tager Netlease fuldt ansvar for. Disse domæner fornyes automatisk uden at kunden involveres og vil automatisk holdes opdateret imod Netlease servere.
Domæner som er ejet af Netlease faktureres årsvis til kunden. Ved manglende betaling bortfalder kundens ret til at anvende domænet.

Særlige vilkår for de enkelte  level domæner
Vedrørende brug af .dk domæner:
Kunden er indforstået med, at betingelsen for fortsat registrering bl.a. er overholdelse af DIFOs til enhver tid gældende regler for administration af domænenavne under top level domænet .dk, herunder afgørelser fra det af DIFO nedsatte klagenævn, jf. § 5 i regelsættet. (jf. http://www.dk-hostmaster.dk/)
For andre domænenavne end ovenstående nævnt under dette punkt (eksempelvis .com, .net, .org, osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler.
Såfremt kunden ikke overholder de for det valgte domæne gældende regler, er Netlease berettiget til at foranledige kundens domæne slettet uden, at Netlease er ansvarlig overfor kunden og uden, at kunden har ret til tilbagebetaling af forudbetalt domæneafgift eller registreringsafgift.

 

Særlige vilkår ved betalingsaftaler på hjemmesider
Såfremt at kunden har indgået en betalingsaftale på flytning af sin hjemmeside til Netlease gælder det at kunden kan vælge at vente med initiering af sin betalingsperiode indtil kundens nuværende aftaleperiode med nuværende hjemmesideleverandør udløber. Netlease initierer i disse tilfælde ordren på samme måde som i pkt. 1 men med de tillæg at Netlease ud over start af produktion tager en backup af kundens nuværende hjemmeside og lægger denne klar på Netlease’ servere.
Såfremt at kunden ikke oplyser Netlease om udløbet af nuværende aftaleperiode inden 30 dage fra ordredato er Netlease berettiget til at se bort fra betalingsaftalen og initiere fakturering af det bestilte.
Såfremt at kunden indgår nye aftaler med nuværende eller anden leverandør er dette Netlease uvedkommende og Netlease er berettiget til fuld betaling uanset om den af Netlease producerede hjemmeside er live jvf. pkt 1.
Ved kundens misligehold af betalinger og / eller misligehold af andre aftaler bortfalder betalingsaftalen og Netlease slut fakturere det totale beløb.

 

Kontakt

Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares 24/7 via e-mail til info@netlease.dk så vidt muligt inden for 24 timer eller ring på +45 30 25 90 90 .

 

Brug af kundeoplysninger
Et kundeforhold hos Netlease inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og email i Netlease’s e-post mailing liste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre Netlease opmærksom herpå.

 

Driftssikkerhed af webhotel
Netlease forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Netlease sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Sker dette vil Netlease’s medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. De af Netlease til rådighed stillede spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage uønskede mails. Netlease garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails.

Adresse-informationer
Kunden er forpligtet til altid at holde Netlease informeret om sin nuværende adresse og e-mail. Dette skal ske til info@netlease.dk

Servicebetaling
Betaling af services – uanset servicetype – faktureres forud for den aftalte periode.
Forudbetalt serviceperiode refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

Betalingsbetingelser
Faktura sendes via email til den emailadresse som kunden har oplyst til Netlease
Med mindre at andet aftales faktureres alle aftaler 8 dage netto kontant fra ordredato med det fulde kontraktbeløb.
Netlease’s produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret.
Betaler kunden ikke forfaldne beløb på forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) 2% renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker. Der pålægges ligeledes kompensationsgebyr på 310,- ved forsinket betaling. Netlease forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part, ligesom Netlease kan ophæve aftalen og slette kundens domæne/lukke kundens webhotel
øjeblikkeligt ved for sen betaling. Netlease har ret til at tilbageholde levering af serviceydelser indtil betaling er sket.
Tilbageholdelse af services fritager ikke kunden for betaling.
I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder Netlease sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

 

Aftalers varighed
Aftaler løber i den periode som er defineret i den enkelte ordre. Herefter forlænges aftalen med en ny periode af samme varighed som den foregående hvis aftalen ikke er opsagt senest 3 måneder før fornyelsesdatoen. Fornyelsesdatoen vil normalt være den dato som kunden er faktureret eller servicen er startet – alt efter hvilken som ligger først. Den første dato er fornyelsesdatoen.

 

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

 

Ændring af service
Kunden kan til enhver tid ændre sin service til en servicetype til en højere pris. En eventuelt allerede forudbetalt service vil herved blive modregnet i prisen på den nye service. Ændring til en servicetype med en lavere pris kan kun ske med virkning fra en ny serviceperiode.

 

Overdragelse
I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af Netlease’s aktiviteter eller aktiver, er Netlease berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt Netlease’s rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke.

Ændring af betingelser
Netlease’s salgs- og leveringsbetingelser kan af Netlease ændres med et varsel på 45 dage. Kunden har i så fald ret til at fastholde de tidligere handelsbetingelser for den resterende del af kundens betalte service per

Fejl hos tredjemand og force majeure
Udover ovennævnte er Netlease aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for Netlease’s kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt Netlease’s egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved de almindelige danske domstole i København.